KONTAKT PERSONALET

 

DIREKTØR:
Morten Lybech
Send e-mail
 

BUSLEDER:
Bent Hansen
Send e-mail
 

DRIFTSLEDER:
Benny Melgaard
Send e-mail
 

TAXA KOORDINATOR & RECEPTION:
Søren Engelhard
Send e-mail